NSmartCity: Monitoring vazduha

Monitoring vazduha

image

Grad Novi Sad ulaže u ekološke projekte i jedan od njih je monitoring. Ovaj program obuhvata praćenje i analizu četiri ključna ekološka faktora: buke, zagađenja vazduha, površinskih voda i eropolena.

Kvalitet vazduha je od vitalnog značaja za zdravlje stanovnika. Ugradnjom senzora za praćenje zagađenja vazduha, grad dobija realne podatke o nivoima štetnih materija kao što su čestice PM2.5 i PM10, azotni oksidi, sumpor-dioksid i ozon. Na osnovu ovih podataka, gradske vlasti idnetifikuju oblasti sa visokim nivoima zagađenja i preduzimaju adekvatne mere za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Kvalitet vazduha, kao jedan od osnovnih parametara stanja životne sredine, prati se na teritoriji Grada Novog Sada od 1971. godine.

Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) čl. 69. i 70. propisano je da Republika, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti, vrše kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine, a koja se vrše merenjem, ispitivanjem i ocenjivanjem indikatora stanja i zagađenja životne sredine u koje se ubraja i kvalitet vazduha.

Podatke o kvalitetu vazduha u Novom Sadu možete preuzeti sa državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha, mreže automatskog monitoringa kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji AP Vojvodine i lokalne mreže mernih mesta za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Grada Novog Sada.

Na osnovu člana 9. stav. 2. i člana 15. Zakona o zaštiti vazduha (''Sl. glasnik RS'', br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon) i člana 67 tačka 47. Statuta Grada Novog Sada (''Službeni list Grada Novog Sada'', broj 11/19), po pribavljenoj Saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine broj: 353-01-02414/2020-03 od 04.12.2020. godine, Gradsko veće Grada Novog Sada, na 28. sednici od 30.12.2020. godine, donosi Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. i 2022. godini.

Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Novog Sada uspostavlja se Lokalna mreža mernih mesta za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu, odnosno, ocenjivanje kvaliteta vazduha, određuje se broj i raspored mernih mesta, kao i obim, vrsta i učestalost merenja.