NSmartCity: Monitoring površinskih voda

Monitoring površinskih voda

image

Monitoring površinskih voda je jedan od četiri ključna ekološka faktora, pored buke, zagađenja vazduha i eropolena. Očuvanje i zaštita površinskih voda, kao što su reke i jezera, od ključnog je značaja za održavanje ekosistema i obezbeđivanje kvalitetne pijaće vode. U Gradu Novom Sadu monitoring površinskih voda pomaže u proceni stanja vodenih resursa, otkrivanju zagađivača i praćenju promena u kvalitetu vode tokom vremena. Na osnovu ovih informacija, grad preduzima potrebne mere za zaštitu i očuvanje vodenih resursa.

Praćenje stanja površinkih voda na teritoriji Grada Novog Sada se vrši u cilju dobijanja rezultata i informacija potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja, upravljanja rizikom putem preventivnog delovanja u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i mogućnosti informisanja javnosti o dobijenim rezultatima.

Na osnovu člana 67. tačka 47. Statuta Grada Novog Sada (''Službeni list Grada Novog Sada'', broj 11/19), a u vezi sa članom 69. Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon), Gradsko veće Grada Novog Sada, na 112. sednici od 31. decembra 2021. godine, donosi ''Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Grada Novog Sada za 2022., 2023. i 2024. godinu''. Praćenje kvaliteta površinskih voda na teritoriji Grada Novog Sada za svaku kalendarsku godinu planira se Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Praćenje kvaliteta površinske vode se vrši u skladu sa: - Zakonom o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon); - Zakonom o vodama (''Službeni glasnik RS'', br. 30/10, 93/12 ,101/16, 98/18 i 95/18-dr); - Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (''Službeni glasnik RS'', broj 50/12); - Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (''Službeni glasnik RS'', broj 74/11); - Pravilnikom o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine (''Službeni glasnik RS'', broj 37/11); - Listom ovlašćenih pravnih lica za ispitivanje kvaliteta površinskih voda preuzete sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, Bulevar umetnosti 2a, Beograd.

Srpski indeks kvaliteta vode (Serbian Water Quality Index – SWQI) se izračunava po metodologiji dostupnoj na internet adresi http://sepa.gov.rs/

Merna mesta za praćenje kvaliteta vode, određena uzimajući u obzir lokalitete na kojima se voda tokom sezone koristi od strane većeg broj ljudi u rekreativne svrhe, su sledeća: Dunav - Štrand, Dunav - Oficirac, Dunav - Futog, Begečka jama.