NSmartCity: Monitoring eropolena

Monitoring eropolena

image

Grad Novi Sad dosta ulaže u ekološke projeke, i od 2012. do 2021. godine uložio je 2,5 milijarde dinara u zaštitu životne sredine, a deo tog novca uložen je i u monitoring. Ovaj program obuhvata praćenje i analizu četiri ključna ekološka faktora: buke, zagađenja vazduha, površinskih voda i eropolena.

Praćenje ovih parametara je u od suštinskog značaja za bolju budućnost grada i njegovih stanovnika. S obzirom na to da je cilj Novog Sada da postane model ekološki odživog grada, monitoringom se obezbeđuju pouzdani podaci o stanju životne sredine kako bi se moglo efikasno planirati i sprovoditi mere zaštite i unapređenja okoline.

Eropolen je jedan od glavnih alergena koji izaziva respiratorne probleme kod osoba osetljivih na polen. Praćenje eropolena u Novom Sadu omogućava bolje razumevanje sezonskih promena u koncentraciji polena, što pomaže osobama sa alergijama da bolje upravljaju svojim simptomima. Takođe, ova analiza pomože gradu u planiranju odgovarajućih mera kako bi se smanjio uticaj alergena na stanovništvo.

Uvođenje ovog sveobuhvatnog monitoringa predstavlja važan korak ka održivom razvoju Novog Sada. Građani pozdravljaju ovu inicijativu i nadaju se da će ovim merama grad postati još zdravija i ekološki osvešćenija sredina za život.

Kroz razne pametne tehnologije, Grad Novi Sad nastoji da ostvari svoju viziju pametnog grada, gde se tehnologija koristi kako bi se unapredila kvaliteta života stanovnika i stvorila zdrava i održiva urbana sredina. Poboljšanje kvaliteta života postaje ključni fokus, omogućavajući građanima da se osećaju sigurnije, udobnije i povezanije sa svojim okruženjem. Kroz integraciju tehnologije i infrastrukture, pametni gradovi stvaraju uslove za održivu budućnost i unapređenje dobrobiti svih svojih građana.