NSmartCity: Monitoring buke

Monitoring buke

image

Jedan od ključnih aspekata transformacije prema pametnim gradovima je monitoring buke, čija važnost konstantno raste u stvaranju održivih i zdravih urbanih okruženja. Gradske oblasti karakteriše neprestana aktivnost, visoka populacija brz način života. Ovi faktori često dovode do povećane buke, što može imati ozbiljan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje stanovnika. Neprekidan nivo buke može uzrokovati probleme poput nesanice, stresa, anksioznosti i čak srčanih problema. Stoga je razumevanje i upravljanje urbanom bukom postalo od suštinskog značaja za razvoj gradske infrastrukture.

Grad Novi Sad aktivno se bavi merenjem nivoa buke kao deo svoje strategije za stvaranje boljeg i zdravijeg okruženja. Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o zaštiti buke u životnoj sredini i člana 128. stav 2. Statuta Grada Novog Sada (''Službeni list Grada Novog Sada'', broj 11/2019), Gradsko veće Grada Novog Sada, na 112. sednici od 31. decembra 2021. godine je donelo i Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada za 2022., 2023. i 2024. godinu. Programom merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada utvrđena su merna mesta, način i učestalost sistematskog merenja nivoa komunalne buke, kao i odgovarajuće ocenjivanje indikatora buke, uključujući eventualne štetne efekte.

Ovaj program ima za cilj da precizno odredi mesta merenja, metodologiju i učestalost sistematskog praćenja komunalne buke, kao i evaluaciju indikatora buke i mogućih negativnih efekata.

Merenje se sprovodi kontinuirano i obuhvata ceo dan. To znači da se obuhvataju tri faze - dnevna, večernja i noćna. Postupak merenja, obrade i analize podataka, kao i potvrda validnosti rezultata i njihova interpretacija, povereni su stručnoj organizaciji. Ta organizacija je akreditovana kao laboratorija za ispitivanje i zadovoljava uslove definisane od strane nadležnog ministarstva.

Program merenja nivoa buke je utvrdio merna mesta koja su pažljivo izabrana da predstavljaju različite delove Grada s različitim namenama prostora. Ove lokacije su definisane u skladu s Odlukom o određivanju akustičkih zona, kojom su akustičke zone definisane na osnovu karakteristika izgrađenosti, načina korišćenja zemljišta i planiranih namena prostora.

Novi Sad uvodi i pametan sistem za praćenje buke. Zahvaljujući Smart sistemu mogući su precizni podaci o tome u kojim delovima grada je najveća buka i u kojim periodima. To je dobro sobzirom da će na taj način moći da se sagleda koje mere moraju da se donesu kako bi se intenzitet buke smannjio i doveo na nivo koji je prihvatljiv.

Grad Novi Sad na ovaj način potvrđuje svoju ozbiljnost u suočavanju sa izazovima buke u urbanim sredinama i teži stvaranju prijatnijeg okruženja za svoje građane.