NSmartCity: Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

U cilju postizanja održivog upravljanja resursima radi se na upravljanju otpadnim vodama i čvrstim otpadom. Grad Novi Sad ulaže napore u primenu savremenih tehnologija i metoda za tretman i reciklažu otpada kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine. Kroz razvoj modernih postrojenja za preradu otpada i edukaciju građana o značaju reciklaže, ima za cilj stvaranje čistijeg i zdravijeg okruženja za sve njegove stanovnike.

Izgradnjom regionalnog centra za reciklažu i tretman otpada Grad Novi Sad će postati regionalni lider u održivom upravljanju otpadom. To dovodi do zaštite životne sredine i uspostavljanja dugoročnog održivog regionalnog sistema upravljanja otpadom tako da ima minimalan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Takođe, taj sistem biće oformljen prema savremenim standardima, te osim samog upravljanja otpadom podrazumeva i prevenciju nastajanja, ponovno korišćenje i reciklažu, potom tretman otpada i odlaganje ostatka, kao i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom

Kada je u pitanju upravljanje otpadnim vodama kreće se sa izgradnjom centralnog prečistača otpadnih voda. Centralni prečistač otpadnih voda će omogućiti Gradu Novom Sadu da ispunjava najviše ekološke standarde u prečišćavanju otpadnih voda i da postane lider u regionu u očuvanju vodnih resursa. Projekat će doneti brojne koristi za građane i životnu sredinu, obezbeđujući čistiju i zdraviju vodu u reku Dunav i očuvanje prirodnog bogatstva za buduće generacije.

Još jedan značajan korak ka modernizaciji sistema upravljanja otpadom i podizanju standarda životne sredine u Novom Sadu je otvaranje prvog postrojenje za kompostiranje zelenog otpada u Srbiji. Ovo postrojenje će omogućiti efikasniju obradu biljnog otpada, koji će biti pretvoren u kvalitetno organsko đubrivo – kompost. Zahvaljujući novom postrojenju, biljni otpad prikupljen na teritoriji Novog Sada neće se odlagati na deponije, već će biti tretiran i ponovo korišćen, čime će se zadovoljiti princip cirkularne ekonomije.

Sakupljanje reciklabilnih materijala se realizuje kroz primenu reciklomata. Ono što razlikuje ovaj mehanizam od klasičnog vida primarne selekcije gde građani ambalažni otpad odlažu u namenske kontejnere je čistoća prikupljenog materijala, tj. reciklomat ne prihvata materijal koji nije odgovarajući. Na različite načine se motivišu građani kako bi koristili i razvili ekološku svest.

Prikupljanje stakla u Novom Sadu predstavlja važan segment održivog upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. Grad Novi Sad aktivno radi na unapređenju sistema za prikupljanje i reciklažu staklene ambalaže kako bi smanjio uticaj na deponije i doprineo očuvanju prirodnih resursa.

NSmartCity: Izgradnja centralnog prečistača otpadnih voda

Grad Novi Sad ulazi u novo poglavlje u upravljanju otpadnim vodama koje podrazumeva izgradnju...

Čitaj dalje

NSmartCity: Kompostriranje otpada

U Novom Sadu je otvoreno prvo postrojenje za kompostiranje zelenog otpada u Srbiji, što predstavlja...

Čitaj dalje

NSmartCity: Prikupljanje staklene ambalaže

Prikupljanje stakla u Novom Sadu predstavlja važan segment održivog upravljanja otpadom i zaštite životne...

Čitaj dalje

NSmartCity: Reciklomati

Grad Novi Sad pozitivno je primenio novi kreativni način sakupljanja reciklabilnih materijala. Naime, reč je o pametnoj tehnologiji koja se primenjuje kroz reciklomate. Ono što razlikuje ovaj...

Čitaj dalje

NSmartCity: Regionalni centar za upravljanje otpadom

Grad Novi Sad radi na izgradnji modernog regionalnog centra za reciklažu i tretman otpada. Ovaj projekat predstavlja značajan korak...

Čitaj dalje